زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Do these 14 things if you want to become a billionaire

اگر می‌خواهید میلیاردر شوید، این 14 کار را انجام دهید


 • 6 دیدگاه
 • دسته ها: جدیدترین اخبار, سبک زندگی, صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • سه شنبه, 15 اسفند 1396
 • پول
  QR Code For: اگر می‌خواهید میلیاردر شوید، این 14 کار را انجام دهید
  Freepik
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Invest at least 10% of your income in yourself

   1- حداقل 10% از درآمدتان را روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید

  Most people want stuff that’s free. But if you get something for free, you rarely prize that thing. You rarely take it seriously.

  بیشتر افراد چیزهایی را می‌خواهند که رایگان است. اما اگر چیزی را به رایگان به دست بیاورید، به ندرت برای آن ارزش قائل می‌شوید. به ندرت آن را جدی می‌گیرید.

  Investing 10% of your income on yourself will yield a 100x or more return. For every dollar you spend on your education, skills, and relationships, you’ll get at least 100 dollars back in return.

  سرمایه‌گذاری کردن 10% از درآمدتان روی خودتان، سود 100 برابر یا بیشتر را به همراه خواهد داشت. به ازای هر دلاری که برای تحصیل، مهارت‌ها و روابط خود خرج ‌می‌کنید، در عوض حداقل 100 دلار دریافت خواهید کرد.

  2- Invest at least 80% of your free time into learning

  2- حداقل 80% از وقت آزادتان را برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنید  

  The world’s most successful people know that what they know determines the quality of relationships they can have and the quality of work they can do.

  موفق‌ترین افراد جهان می‌دانند که آنچه می‌دانند، کیفیت روابطی که می‌توانند داشته باشند و کیفیت کاری که می‌توانند انجام دهند را تعیین می‌کند.

  اشتباهات کارآفرینی - پول

  iStock

  3- Don’t work for money, work to learn

  3- برای پول کار نکنید، کار کنید تا یاد بگیرید

  Wealthy and happy people work to learn. Unsuccessful people work primarily for money.

  افراد ثروتمند و شاد کار می‌کنند تا یاد بگیرند. افراد ناموفق اساساً برای پول کار می‌کنند.

  4- Don’t learn for entertainment, learn to create more value

  4- برای سرگرمی یاد نگیرید، یاد بگیرید تا ارزش بیشتری را خلق کنید

  Far too many people read books just to say they’ve read lots of books. If you’re not applying what you’re learning, you’re wasting your time.

  افراد بسیار زیادی کتاب می‌خوانند تا صرفاً بگویند که کتاب‌های زیادی خوانده‌اند. اگر آنچه دارید یاد می‌گیرید را اعمال نمی‌کنید، دارید وقتتان را تلف می‌کنید.

  موفقیت پول

  Shutterstock

  5- Invest at least 10% of your income into things that will generate more money

  5- حداقل 10% از درآمدتان را روی چیزهایی سرمایه‌گذاری کنید که پول بیشتری تولید خواهند کرد

  Very few people make money to invest that money. Start today. Invest at least 10% of your income. Your investment may even produce more profits for you than your actual business.

  افراد بسیار کمی پول درمی‌آورند تا آن پول را سرمایه‌گذاری کنند. از امروز شروع کنید. حداقل 10% از درآمدتان را سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری شما ممکن است حتی سود بیشتری را نسبت به کسب و کار واقعی شما برایتان به همراه داشته باشد.

  6- Shift your motivation from getting to giving

  6- انگیزه خود را از گرفتن به بخشیدن تغییر دهید

  When your motivation is to help others, you’ll have more ideas about how you can improve other people’s lives and businesses.

  وقتی انگیزه شما کمک کردن به دیگران است، ایده‌های بیشتری در مورد این خواهید داشت که چطور می‌توانید زندگی و کسب و کار افراد دیگر را بهتر کنید.

  Contributing more will lead to far more opportunities and deeper relationships.

  کمکِ بیشتر به فرصت‌های بسیار بیشتر و روابط عمیق‌تر منجر خواهد شد.

  پول

  Shutterstock

  7- Openly acknowledge how dependent you are on other people

  7- به صراحت اذعان کنید که چقدر به افراد دیگر وابسته هستید

  The truth is everyone is dependent on other people to do what they do. But it takes wisdom and humility to openly acknowledge that dependence. Rather than seeing it as a weakness, realize that it’s a strength.

  حقیقت این است که همه افراد برای انجام آنچه انجام می‌دهند، به افراد دیگر وابسته هستند. اما به صراحت اذعان کردن این وابستگی، خرد و تواضع می‌طلبد. به جای دیدن آن به عنوان یک نقطه ضعف، درک کنید که این یک نقطه قوت است.

  In addition to acknowledging your dependence, constantly express your appreciation to the people in your life.

  علاوه بر اذعان کردن این وابستگی، همواره قدردانی خود را نسبت به افرادی که در زندگی‌تان هستند، ابراز کنید.

  All relationships are like bank accounts, and if one person is constantly depositing and the other person is constantly withdrawing, eventually all of the resources become depleted.

  تمام روابط مثل حساب بانکی هستند و اگر یک فرد همواره در حال واریز باشد و طرف دیگر همواره در حال برداشت باشد، تمام آن منابع بالاخره تحلیل می‌رود.

  8- Create win-win strategic partnerships to achieve 10x or 100x goals

  8- برای دستیابی به اهداف 10 برابری یا 100 برابری، شراکت‌های راهبردی برد-برد ایجاد کنید

  Collaboration is a much higher level than competition. If you want to get 10x or 100x the results of other people in your field, you need to develop strategic “win-win” partnerships.

  همکاری در سطح بسیار بالاتری نسبت به رقابت قرار دارد. اگر می‌خواهید نتایجی 10 یا 100 برابر بیشتر از افراد دیگر در حوزه خود به دست بیاورید، باید شراکت‌های راهبردی «برد-برد» ایجاد کنید.

  This generally happens when you devise a plan where your skills and assets merge with the skills and assets of someone else.

  این عموماً زمانی اتفاق می‌افتد که شما برنامه‌ای را طراحی می‌کنید که در آن مهارت‌ها و دارایی‌های شما با مهارت‌ها و دارایی‌های یک فرد دیگر ادغام می‌شود.

  پول

  pugos.in

  9- Set 10x goals and face your fears

  9- اهداف 10 برابری تعیین کنید و با ترس‌هایتان روبرو شوید

  When you set a 10x goal, you have to think very differently about your daily behaviors. You have to be more serious in all aspects of your life. You have to eliminate limiting thoughts.

  وقتی یک هدف 10 برابری تعیین می‌کنید، مجبور هستید در مورد رفتارهای روزانه خود بسیار متفاوت بیندیشید. مجبور هستید در تمام جنبه‌های زندگی‌تان جدی‌تر باشید. مجبور هستید افکار محدودکننده را از بین ببرید.

  10- Get really good at marketing

  10- در بازاریابی واقعاً خوب شوید

  You could have the world’s most important message, or greatest product, but no one will see it if you don’t promote and package it intelligently.

  ممکن است شما مهم‌ترین پیام دنیا یا عالی‌ترین محصول را داشته باشید اما اگر آن را هوشمندانه تبلیغ و بسته‌بندی نکنید، هیچ کس آن را نخواهد دید.

  طرح کسب و کار business plan

  Adobe Stock

  11- Don’t focus on time and effort, focus on results instead

  11- روی زمان و تلاش تمرکز نکنید، در عوض روی نتایج تمرکز کنید

  Some people just focus on being busy. They actually believe the amount of time and energy they put into something merits praise.

  بعضی افراد صرفاً روی مشغول بودن تمرکز می‌کنند. آنها در واقع باور دارند که مقدار زمان و انرژی‌ای که برای یک کار می‌گذراند، شایسته تحسین است.

  However, the end result is what really matters. You should focus on achieving a specific result.

  اما نتیجه نهایی چیزی است که واقعاً اهمیت دارد. شما باید روی به دست آوردن یک نتیجه مشخص تمرکز کنید.

  12- Shift your environments regularly

  12- محیط اطرافتان را به طور منظم تغییر دهید

  Doing several types of work in the same environment is ineffective. But people do it all the time. They sit in the same seat and mentally shift from one task to another task.

  انجام دادن چند نوع کار در یک فضای یکسان بی‌تأثیر است. اما مردم همیشه این کار را انجام می‌دهند. آنها هر روز روی یک صندلی می‌نشینند و به صورت ذهنی، از یک کار به کار دیگر تغییر جهت می‌دهند.

  A far better approach is to divide your activities and to do those activities in a relevant environment.

  رویکرد بسیار بهتر این است که فعالیت‌های خود را تقسیم کنید و آن فعالیت‌ها را در فضای مربوط انجام دهید.

  اشتباهات کارآفرینی

  Shutterstock

  13- Define “wealth” and “success” for yourself

  13- «ثروت» و «موفقیت» را برای خودتان تعریف کنید

  There are a lot of people who have money but have little “capital” in the other important areas of their lives.

  افراد زیادی هستند که پول دارند اما «سرمایه» کمی در حوزه‌های مهم دیگر زندگی‌شان دارند.

  Money, obviously, is very important. It solves a lot of problems. But money is a tool. It’s a means to an end. For those who do what they truly believe in, money is simply a tool for doing more work.

  بدیهی است که پول بسیار مهم است. مشکلات زیادی را حل می‌کند. اما پول یک وسیله است. وسیله‌ای برای رسیدن به هدف. برای افرادی که کاری را انجام می‌دهند که واقعاً به آن اعتقاد دارند، پول صرفاً یک وسیله برای انجام دادن کار بیشتر است.

  14- Have a firm stand because it becomes your brand

  14- موضع محکمی داشته باشید چرا که به برند شما تبدیل می‌شود

  In order to be successful, you must believe in something. You must have a stand. All successful people and companies have a clear WHY. Your stand becomes your brand.

  برای موفق بودن، باید به چیزی اعتقاد داشته باشید. باید موضع داشته باشید. همه افراد و شرکت‌های موفق یک «چرا»ی مشخص دارند. موضع شما به برند شما تبدیل می‌شود.

  پول برند

  Marketing Land

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Medium
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

  6 دیدگاه برای اگر می‌خواهید میلیاردر شوید، این 14 کار را انجام دهید

  1. عبدالله گفت:

   سلام. ترجمه خوبی بود. ممنون

   1. بسیار ممنون از توجه شما.

  2. E-Hamzeluyi گفت:

   ترجمه‌هاتون دقیق و عالی هستن. سپاس فراوان.
   Keep up the good work

   1. بسیار ممنون از لطف شما. توجه و حمایت شما به ما برای بهبود این سایت انگیزه میده. سلامت و موفق باشید.

  3. علیرضا گفت:

   خیلی ممنون از گروهتون.
   بسیار آموزنده بود.

   1. بسیار ممنون از لطف شما. موفق و سلامت باشید.

 • مجتمع فنی تهران