زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

10 tips for making a good first impression

10 توصیه برای گذاشتن تأثیر اولیه خوب


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • دوشنبه, 03 مهر 1396
 • QR Code For: 10 توصیه برای گذاشتن تأثیر اولیه خوب
  iStock
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Smile.

  1- لبخند بزنید.

  Smiling can be one of the best ways to make a good impression on anyone. Smiling also makes you happier and releases bad emotions.

  لبخند زدن می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای گذاشتن تأثیر خوب روی هر فرد باشد. لبخند زدن همچنین شما را شادتر می‌کند و باعث خلاص شدن از دست احساسات بد می‌شود.

  2- Be present.

  2- حضور داشته باشید.

  Put down your phone. Listen. Give yourself 100 percent to that other person and chances are you will make a good impression. Your presence is the greatest gift you can offer another human being.

  گوشی خود را زمین بگذارید. گوش دهید. 100 درصد حواس‌تان را به طرف مقابل بدهید و احتمالاً تأثیر خوبی خواهید گذاشت. حضورتان عالی‌ترین هدیه‌ای است که می‌توانید به یک انسان دیگر تقدیم کنید.

  iStock

  3- Be on time.

  3- به موقع برسید.

  Punctuality is crucial. Show respect and consideration by arriving on time.

  وقت‌شناسی حیاتی است. با به موقع رسیدن، احترام و توجه نشان دهید.

  4- Be yourself.

  4- خودتان باشید.

  Being yourself is the first way to positively kick-start a new relationship. Don’t try to be the person you think your audience wants to meet. Instead, give them a chance to get to know your true self first.

  خودتان بودن اولین راه برای شروع مثبت یک رابطه جدید است. سعی نکنید فردی باشید که فکر می‌کنید مخاطب‌تان می‌خواهد ملاقات کند. در عوض، ابتدا به آنها فرصت شناختن خود واقعی‌تان را بدهید.

  Odyssey

  5- Make eye contact.

  5- ارتباط چشمی برقرار کنید.

  Concentrate on the person in front of you and ask thoughtful questions that engage the other person’s attention.

  روی فرد مقابل‌تان تمرکز کنید و سوال‌هایی فکر‌شده بپرسید که توجه طرف مقابل را جلب می‌کند.

  6- Mind your body language.

  6- حواس‌تان به زبان بدن‌تان باشد.

  Over 70 percent of what we say is nonverbal. Stand your ground with confident body language, your back erect, and your shoulders square.

  بیش از 70 درصد آنچه ما می‌گوییم غیرکلامی است. با زبان بدن حاکی از اعتماد به نفس، کمر صاف و شانه‌های صاف، موضع خود را حفظ کنید.

  Shutterstock

  7- Ask questions that show you’re listening.

  7- سوال‌هایی بپرسید که نشان می‌دهد دارید گوش می‌کنید.

  People love to talk about themselves. Make sure to ask questions that indicate you’re interested and that you’re listening. That person will do 95 percent of the talking and will only remember what a great conversation you had.

  مردم عاشق این هستند که در مورد خودشان صحبت کنند. مطمئن شوید سوال‌هایی می‌پرسید که نشان می‌دهد شما علاقمند هستید و دارید گوش می‌کنید. آن فرد 95 درصد گفتگو را انجام خواهد داد و تنها به خاطر خواهد سپرد که شما چه گفتگوی عالی‌ای داشتید.

   8- Do not look at your phone.

  8- به گوشی خود نگاه نکنید.

  Do not pull your phone out and look at it while meeting someone. Focus on staying present within the conversation.

  هنگام ملاقات با یک فرد، گوشی خود را درنیاورید و به آن نگاه نکنید. روی حضور داشتن در آن گفتگو تمرکز کنید.

  Shutterstock

  9- Show sincere interest in other people.

  9- نسبت به افراد دیگر علاقه صادقانه نشان دهید.

  In reality, most relationships that last are made by sincere interactions. The best way to show sincere interest in other people is to come to terms with the reality that everyone has something unique to offer.

  در واقعیت، بیشتر روابطی که ادامه پیدا می‌کنند صرفاً با تعامل‌های صادقانه ایجاد می‌شوند. بهترین راه برای نشان دادن علاقه صادقانه نسبت به افراد دیگر، پذیرفتن این واقعیت است که هر شخصی چیزی منحصر به فرد برای ارائه دارد.

  10- Exude warmth.

  10- از خود صمیمیت نشان دهید.

  By being kind and paying attention to what the other person is saying, you will be seen as a trustworthy and good person.

  با مهربان بودن و توجه کردن به آنچه فرد مقابل می‌گوید، شما به عنوان فردی قابل اعتماد و خوب دیده خواهید شد.

  iStock

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Success 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران